MIĘDZYPOKOLENIOWE KOŁA WOLONTARIATU

Witamy na naszej stronie

Celem projektu jest budowanie potencjału społeczności lokalnej do trwałych i wspólnych działań na rzecz współpracy międzypokoleniowej, wzajemnych szkoleń, aktywizacji młodzieży i seniorów połączonej z międzypokoleniową i międzynarodową (polsko-ukraińską) wymianą doświadczeń oraz zachowaniem i promocją lokalnych tradycji. Zadanie inicjatywy to lepsza integracja uchodźców z lokalną społecznością, a szerzej z Polską. Projekt ma pomóc w wykorzystaniu szans (ekonomicznych, demograficznych i kulturowych), jakie niesie ze sobą fala emigracji.

 

Zapraszamy do kontaktu

 

Nasze propozycje działań w ramach projektu.

Zobacz wszystkie nasze projekty

Projekt skierowany jest do 3 głównych grup docelowych: osób starszych (seniorzy), szczególnie w wieku +65, do młodzieży oraz uchodźców z Ukrainy. Odpowiedzią na to wyzwanie są działania wolontariackie zaplanowane w ramach projektu z profesjonalną oprawą i zaangażowaniem trzech grup docelowych wspieranych w projekcie. Działania w ramach projektu mają na celu rozwój potencjału seniorów, przy jednoczesnym zaangażowaniu młodych ludzi i "nowych mieszkańców" (uchodźców).

Międzypokoleniowe warsztaty artystyczne

Więcej

Warsztaty z technologii cyfrowych

Więcej

Ekologia wśród nas - warsztaty

Więcej

Boccie - sport łączy pokolenia

Więcej

W ramach tego projektu prowadzone będą działania wspierające budowanie relacji i więzi w społecznościach lokalnych oraz zapobiegające rozprzestrzenianiu się stereotypów w postrzeganiu zarówno osób starszych, jak i młodzieży. Działania te promują i zachęcają do aktywności międzypokoleniowej. Biorąc udział w zaplanowanych działaniach, uczestnicy projektu będą ze sobą współpracować i uczyć się od siebie nawzajem. Inicjatywa aktywizuje seniorów i wzmacnia więzi międzypokoleniowe na obszarze objętym projektem, a także buduje poczucie odpowiedzialności za swoją "Małą Ojczyznę". Realizacja projektu zwiększa kapitał społeczny.